โตนเลสาบ (Tonle Sap)

ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กิโลเมตร มีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นระยะทาง 500 กิโลเมตร จากนั้นจะไหลเข้าเวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้ และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาบึกซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฤดูน้ำหลากทะเลสาบจะมีปริมาณน้ากินพื้นที่กว้างถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร และลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบมีพื้นที่คลอบคลุมถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม, กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียบ เรียบ โลก ไฮไลท์ของการมาเที่ยวทะเลสาบแห่งนี้คือ การล่องเรือชมพื้นน้าอันกว้างไกล สุดสายตา ชมทัศนียภาพอันงดงามในยามตะวันทอแสงรับเช้าวันใหม่และชมภาพความงามของตะวันยามเย็นที่กำลังจะจมลงสู่ผืนน้า ชาวบ้านที่อยู่ในโตนเลสาบส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเรือนแพ ประกอบอาชีพทำการประมงและมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาพักในเรือนแพ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากของที่ระลึก

ป้ายกำกับ:, , , ,