ป้ายกำกับ: จังหวัดพระตะบอง

ประวัติศาสตร์ยุคต้น ชื่อของพระตะบองในภาษาเขมรคือ บัตฎ็อมบอง แปลว่ากระบองหาย มีที่มาจากนิทานพื้นบ้านว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จสินธพอมรินทร์เป็นกษัตริย…

Read more