เจิงเอก

เจิงเอก (เขมร: ជើងឯក เชิงเอก; อักษรโรมัน: Choeung Ek) togobet.comเป็นชื่อสถานที่ที่มีการสังหารเหยื่อของเขมรแดงในช่วง พ.ศ. 2518 – 2522 เป็นจำนวนมาก ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางใต้ราว 17 กิโลเมตร จัดเป็นทุ่งสังหารที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด พบโครงกระดูกประมาณ 8,895 ในบริเวณเจิงเอกนี้ หลังจากที่เขมรแดงลงจากอำนาจ ผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมากเป็นนักโทษการเมืองที่ถูกขังไว้ที่คุกต็วลแซลง

 

ในปัจจุบัน เจิงเอกเป็นสถานที่แห่งความทรงจำ ได้สร้างเจดีย์ และบรรจุกะโหลกไว้กว่า 5,000 กะโหลก และรัฐบาลได้ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไปยังเจิงเอก นอกจากเจดีย์ แล้ว ยังแสดงจุดที่ขุดกระดูกขึ้นมา และยังมีกระดูกบางส่วนเหลืออยู่ ในภาพยนตร์เรื่องทุ่งสังหาร ได้แสดงเหตุการณ์คล้ายกับที่เกิดขึ้นในเจิงเอกไว้ด้วย

ป้ายกำกับ:, ,