วัดพระแก้วมรกต

วัดพระแก้วมรกต

วัดพระแก้วมรกต เดิมชื่อ “วัดอุโบสถรตนาราม” เป็นวัดในพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435 จนถึงปี พ.ศ. 2445 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ เค้าโครงและแผนผังของวัดแห่งนี้วาดโดยออกญาเทพนิมิต แต่มีสถาปนิกฝรั่งเศสชื่อ Alavigne เป็นผู้ดูแลความถูกต้อง ด้านการก่อสร้างและประดับตกแต่งจัดทำโดยช่างเขมรและสถาปนิกฝรั่งเศสชื่อ Andrilleux จนแล้วเสร็จและสมโภชในปี พ.ศ. 2446 วัดแห่งนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในพระบรมราชวัง ภายในวัดพระแก้วนี้มีมรดกสำคัญ เช่น พระพุทธรูปทองคำและอัญมณี โดยเฉพาะพระพุทธรูปขนาดเล็ก สลักจากผลึกแก้วเนื้อละเอียด สร้างในคริสตศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปขนาดใกล้เคียงมนุษย์ “พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า” ที่ประดับด้วยเพชร 9,584 เม็ด ซึ่งมาจากเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของสมเด็จพระศรีสุวัตถิ์

ที่ตั้ง : Oknha Chhun St. (240), Phnom Penh, กัมพูชา

ป้ายกำกับ:, , , ,